Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedsiębiorstwa spełniające wymogi stawiane mikro-,małym i średnim przedsiębiorstwom (firmom z sektora MŚP), działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą wziąć udział w naborze wniosków  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP
Autor zdjęcia: perzonseo

Przedsiębiorstwa spełniające wymogi stawiane mikro-,małym i średnim przedsiębiorstwom (firmom z sektora MŚP), działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą wziąć udział w naborze wniosków  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 o nazwie Badania na rynek.

Cel organizowanego konkursu

Zasadniczym celem organizacji tegoż konkursu jest wyłonienie beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które prowadząc do wprowadzenia na rynek nowych bądź też znacząco ulepszonych produktów i to zarówno w odniesieniu do wyrobów, jak i usług.

Przewidziany nabór wniosków rozpocznie się od listopad 2017 roku i trwać będzie aż do stycznia 2018 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek ze strony internetowej strategor.pl?
Podstawowym celem dla którego w ogóle zorganizowane zostało poddziałanie 3.2.1 jest doprowadzenie do  wzrostu innowacyjności wśród polskich firm z sektora MSP. Zrealizowane to ma być poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie w ramach poddziałania Badania na rynek udzielane będzie na finansowanie projektów inwestycyjnych, które polegają na wdrożeniu wyników prac B+R. warunkiem konieczny, który musi być tu jednak spełniony jest to, że efektem tych prac musi być wprowadzenie na rynek nowych, albo znacząco ulepszonych produktów lub usług. Należy tu tytułem uzupełnienia zaznaczyć, że przedmiotem projektu mogą być również eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.